Saturday, 10 April 2021

Can I use images in my resume?

Can I use images in my resume?
ฉันสามารถใช้ภาพในประวัติย่อของฉันได้หรือไม่?

Yes, you can
แน่นอน คุณสามารถใช้รูปภาพใน ประวัติย่อ ของคุณได้

.