Monday, 17 May 2021

Can I use images in my ads banners?

Can I use images in my ads banners?
ฉันสามารถใช้รูปภาพในแบนเนอร์โฆษณาของฉันได้หรือไม่

Yes, you can
แน่นอน คุณสามารถใช้รูปภาพใน แบนเนอร์โฆษณา ของคุณได้

.