Saturday, 10 April 2021

Can I use images commercially for my client’s works ? – FAQ

Can I use images commercially for my client’s works ?
ฉันสามารถใช้รูปภาพในเชิงพาณิชย์ สำหรับผลงานของลูกค้าได้หรือไม่

Yes, you can use for your client
ได้ คุณสามารถใช้ได้ ในเชิงพาณิชย์สำหรับผลงานของลูกค้าของคุณ

.